Voorwaarden fitness

 1. Algemeen
  1. Fysiotherapie de Waard respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
  2. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van groepslessen of activiteiten van welke aard ook, bij Fysiotherapie de Waard, is geheel voor eigen risico van het lid.
  3. Fysiotherapie de Waard is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
  4. Fysiotherapie de Waard bepaalt, in overleg, op welke dagen en uren gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten.
  5. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen (zoals anabole steroïden) te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement.
 2. Abonnementsduur, tarief en beëindiging
  1. Een lidmaatschap bij Fysiotherapie de Waard kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van één maand. De overeenkomst tussen Fysiotherapie de Waard en een particulier wordt  maandelijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan op elk moment en gaat in op de 1ste van de volgende maand.
  2. Het abonnementstarief is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient te worden voldaan via automatische incasso. De automatische incasso wordt aan het begin van de maand afgeschreven. Bij een startdatum gedurende de lopende maand wordt het maandbedrag naar rato geïncasseerd.
   • De overeengekomen abonnementsvorm staat op de het inschrijfformulier vermeld.
   • In de kosten voor een abonnement zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het trainen in het trainingscentrum.
   • Het gebruik van de faciliteiten en het deelnemen aan de training is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.
   • Tijdens vakanties (overleg hierover is mogelijk) en feestdagen dienen de kosten voor de abonnementsperiode ook te worden betaald.
  3. Fysiotherapie de Waard behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Tenminste één maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
  4. De kosten voor de abonnementsperiode dienen ook te worden betaald indien de klant, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de faciliteiten. In overleg, bijvoorbeeld bij ziekte of andere redenen, kan het abonnement tijdelijk worden stopgezet.
  5. Alle kosten verbonden aan het innen van achterstallige lesgelden, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor rekening van het betreffende lid.